محاسبه میزان مصرفی متریال میکروسمنت

محاسبه میزان مصرف متریال میکروسمنت در هر متر مربع